Ružinovčania, aj tento rok môžete získať dotácie z rozpočtu mestskej časti

ružinov dotácie tvr

Zaujímate sa o rozvoj komunitného života, šport alebo sociálnu oblasť či životné prostredie? Aj tento rok môžete získať dotácie z rozpočtu mestskej časti Ružinov. Termín na predkladanie žiadosti o dotáciu je 11.3.2024 do 23:59.

Dotáciou sa rozumie nenávratné poskytnutie finančných prostriedkov. Mestká časť Ružinov poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu profesionálnych i amatérskych aktivít v oblasti: kultúrno – spoločenské aktivity, vzdelávanie, telovýchova, šport a mládež, sociálna oblasť, ochrana a tvorba životného prostredia, rozvoj komunitného života.

Komunitné aj rozvojové dotácie

Komunitnou dotáciou je dotácia, ktorej účelom je podpora komunitných krátkodobých projektov, zameraných primárne na komunitu a jej rozvoj. Ide o projekty ako napríklad športový deň, školenie, workshop, vybudovanie komunitnej záhrady či tvorivé dielne.  Na komunitné dotácie je vyčlenených 70% z celkového objemu finančných prostriedkov, čo je cca 105 000 eur.

Rozvojovou dotáciou je dotácia, ktorej primárnym účelom je podpora celoročného fungovania organizácie a podpora jej rozvoja. Organizácia by mala dlhodobo (min. 3 roky) a preukázateľne podporovať aktivity na podporu rozvoja Ružinova. Dotácia môže byť použitá napríklad na nákup materiálu potrebného pre fungovanie organizácie alebo na investíciu potrebnú pre ďaľší rozvoj organizácie. Na rozvojové dotácie je vyčlenených 30% z celkového objemu finančných prostriedkov, čo je cca 45 000 eur.

Žiadateľ môže podať v jednom rozpočtovom období buď len jednu žiadosť o poskytnutie komunitnej dotácie v rámci jednej výzvy na predkladanie žiadostí, alebo len jednu žiadosť o poskytnutie rozvojovej dotácie. V prípade porušenia je posudzovanie podaných žiadostí o poskytnutie dotácie tohto žiadateľa zastavené.

.

FAQ NAJČASTEJŠIE OTÁZKY:

Ako sa mám rozhodnúť, či mám žiadať o rozvojovú alebo o komunitnú dotáciu?

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií ide zvyčajne na komunitné dotácie 70 % z celkového rozpočtu na dotácie. Na rozvojové dotácie ide zvyčajne 30 % z celkového rozpočtu na dotácie. O rozvojovú dotáciu by mal žiadať ten žiadateľ, ktorý dlhodobo a preukázateľne podporuje rozvoj Ružinova, je etablovanou organizáciou, ktorá podporuje pomerne širokú cieľovú skupinu. Dosah činností takejto organizácie je veľký a zjavný. Cieľom rozvojovej dotácie je podporiť takúto etablovanú organizáciu, aby sa ďalej rozvíjala. Cieľom komunitnej dotácie je podporiť lokálnu komunitu, pričom aktivity a výstupy sú krátkodobejšieho charakteru.

Aký je časový harmonogram schválenia dotácie?

Uzávierka prijímania žiadostí je 11.3.2024 do 23:59. Následne miestny úrad spracuje všetky žiadosti. Predpokladom je, že hodnotiaca komisia – dotačná komisia zasadne v druhej polovici apríla. Následne budú emailom schválení žiadatelia informovaní, že musia do 45 dní doložiť povinné prílohy v zmysle VZN. Ak tak urobia, dôjde k podpisu zmluvy. Ak k tomu nedôjde, stráca žiadateľ nárok na podporu.

Je možné podať žiadosť osobne alebo poštou?

Nie je to možné. Všetky žiadosti musia byť podané elektronicky cez portál na to vyhradený.

Dokedy môžem meniť údaje v online formulári?

Po dátume uzávierky, resp. úplnom odoslaní vašej žiadosti o dotáciu si budete môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.

O akú maximálnu a minimálnu výšku financií môžem žiadať?

V prípade komunitných dotácií, môžete žiadať o financie od 500 EUR do 5000 EUR. V prípade rozvojových dotácií, môžete v zmysle všeobecne záväzného nariadenia žiadať o financie od 5000 EUR do 20 000 EUR. Vzhľadom na znížené financie na dotačný program v roku 2024, komisia odporúča zasielať žiadosť o max. 10 000 EUR.

Môžem začať realizovať aktivity súvisiace s projektom aj pred podpisom zmluvy?

Dotáciu nie je možné použiť na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov. To znamená, že je možné refundovať náklady na aktivity, ktoré vznikli pred podpisom zmluvy iba v prípade, že ide o náklady vynaložené v danom rozpočtovom roku. Musí ísť však o výdavky, ktoré boli zahrnuté v rozpočte pri podaní žiadosti a ktoré žiadateľovi boli schválené.

Je možné žiadať o dotáciu na projekt, ktorý bol realizovaný?

Nie, v zmysle VZN to nie je možné. Projekt musí byť realizovaný až po podpise a zverejnení zmluvy s prijímateľom.

Je potrebné, aby bol projekt spolufinancovaný?

Pri žiadosti o komunitnú dotáciu to nie je potrebné. Pri žiadosti o rozvojovú dotáciu je podmienka najmenej 10 % kofinancovania z celkového rozpočtu projektu. Pri podávaní žiadosti žiadateľ popíše, ako má zabezpečené kofinancovanie. Preukazovanie kofinancovania je pri vyúčtovaní dotácie. V prípade, že prijímateľ toto kofinancovanie nevie dokladovať, vyplynú mu zmluvné pokuty. Preukazovanie spolufinancovania je takou istou formou, ako vyúčtovanie dotácie, to znamená, že prijímateľ zasiela účtovné doklady, faktúry, zmluve a iné doklady preukazujúce vynaloženie sumy.

Je mzda oprávneným výdavkom?

Áno je, v prípade rozvojových dotácií. V prípade komunitných dotácií je možné uznať za oprávnený výdavok len odmeny súvisiace bezprostredne so zabezpečením projektu, pričom ich oprávnenosť bude posudzovaná dotačnou komisiou. Napr. oprávneným výdavkom je úhrada za moderátora, lektora, vystupujúcich na danej komunitnej akcií, pričom pôjde len o jednorazový výdavok len pre daný projekt. Prijímateľ musí vo vyúčtovaní preukázateľne zdokladovať tieto objednané služby napr. mandátnou zmluvou, faktúrou a pod. Mzdy, odmeny pre zamestnancov nie sú oprávneným výdavkom. Dotačná komisia má pri hodnotení možnosť upraviť rozpočet, ak sa jej zdá niektorý výdavok neadekvátny k požadovanému projektu. Preto je vhodné priložiť do príloh, ak máte k dispozícií prehľad priemernej odmeny pre danú pozíciu, príp. iný doklad primeranosti navrhovanej odmeny.

Je prenájom oprávneným výdavkom?

V rámci rozvojovej dotácie nie je. V rámci komunitnej dotácie nie sú oprávneným výdavkom fixné prevádzkové náklady, a teda ani prenájom. Pokiaľ sa však jedná o výdavok – prenájom, spojený s organizáciou daného projektu, je oprávneným výdavkom. Napr. prenájom športovej haly, ktorý sa uhrádza v súvislosti s konaním športového dňa.

Je doklad preukazujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa povinná príloha?

Áno je, ak nie je oprávnenie preukázané už v predloženej listine, to znamená v predmetnom výpise. Napr. zápis nového konateľa sa nemusí ukázať hneď vo výpise z OR SR, preto je potrebné doložiť napr. stanovy, zápisnicu, kde bude jasne preukázané, kto je oprávnený konať v mene žiadateľa.

Môžu z projektu benefitovať aj obyvatelia iných mestských častí? Musí byť naša organizácia registrovaná v Ružinove?

Áno môžu, komisia však bude individuálne posudzovať pomer Ružinovčanov a obyvateľov ostatných mestských častí. Z projektu by mali profitovali najmä Ružinovčania. Organizácia musí mať sídlo na území hlavného mesta Bratislava, nie je teda podmienka mať sídlo v Ružinove.

Môžem počas platnosti zmluvy meniť položky v rozpočte?

Položky v rozpočte po podaní žiadosti nie je možné meniť či dopĺňať. Preto je potrebné dôkladne si pri podávaní žiadosti premyslieť, aké položky do rozpočtu uvediete.

Musím dodržiavať Zákon o verejnom obstarávaní pri rozvojových dotáciách?

V prípade žiadosti o rozvojovú dotáciu, žiadateľ popisuje, ako zabezpečí súlad s predmetným zákonom. Pri vyúčtovaní je v zmysle zmluvy prijímateľ povinný zdokladovať, ako bol daný predmet alebo služba obstaraný, t.j. predložením prieskum trhu atď. Dodržiavanie zákona je teda povinnosťou prijímateľa.

Dokedy musia byť všetky aktivity zrealizované?

Posledný deň, do kedy je možné použiť finančné prostriedky je 30. november 2024. Výdavky vzniknuté po tomto dátume nebudú preplácané. Aktivity je možné realizovať najneskôr do 10. decembra 2024, kedy je posledný deň na predloženie vyúčtovania spolu s fotodokumentáciou.

Sú stavebná ohláška, stavebné povolenie, výrubové povolenie, súhlasné stanovisko príslušného úradu, príp. iné povolenie povinné prílohy?

Áno, v závislosti od zamerania dotácie. V prípade, že má žiadateľ záujem vybudovať napr. kontajnerové stojisko, musí mať okrem výpisu z listu vlastníctva preukazujúceho vlastnícke právo alebo súhlasu vlastníka nehnuteľnosti aj stavebné povolenie a iné povinné prílohy. Ide teda o zdĺhavejší proces vybavovania podkladov a je nevyhnutné, aby si žiadateľ naplánoval podanie žiadostí tak, aby stihol mať tieto prílohy do dátumu predkladania žiadostí. Povinnou prílohou v prípade zásahov do pozemku, ktorého vlastníkom nie je žiadateľ, je aj súhlas vlastníka pozemku.

Musí byť výstup môjho projektu verejne prístupný?

Áno, keďže je dotačný program financovaný z verejných prostriedkov, územie musí byť vo verejnom vlastníctve a/alebo prístupné širokej verejnosti. Dotačná komisia nepodporuje budovanie napr. detského ihriska, ktoré bude následne oplotené len pre vlastníkov bytového domu. Z tohto dôvodu musí v takomto prípade predložiť pri podávaní žiadosti aj čestné prehlásenie, v ktorom deklaruje prístupnosť pozemku pre širšiu verejnosť.

Najčítanejšie

Najčítanejšie