Zmena územného plánu zóny Tehelná naďalej ráta s poliklinikou

tvr bratislava nove mesto tehelna

Princíp udržateľného rozvoja mestskej časti BratislavaNové Mesto sa premietne do návrhu na zmenu územného plánu zóny Tehelná. Inovatívny pohľad na funkčné využitie riešenej zóny, Nové Mesto prináša v spolupráci s Bellušovými ateliérmi pri Fakulte architektúry STU. Výsledkom má byť stabilizácia zástavby a zachovanie charakteru štvrte. Digitalizácia územného plánu a plná integrácia do Geografického Informačného Systému (GIS), čo umožní ľahký prístup k informáciám širokej verejnosti.

Kým posledný Územný plán zóny Tehelná bol schválený v roku 2023, zmeny v pláne zóny majú za cieľ zabezpečiť jej udržateľný rozvoj a priniesť stabilizáciu existujúcej zástavby. “Jedným z hlavných bodov návrhu zmeny plánu zóny je zachovanie a podpora funkcie Polikliniky Tehelná. Zároveň, priestorovou a funkčnou reguláciou, obyvatelia okolitého bloku získajú nielen kvalitný verejný priestor. Otvoria sa aj možnosti pre komplexnejšiu občiansku vybavenosť. Riešené územie má takisto potenciál priniesť prístupnú a kvalitnú zeleň v okolí polikliniky,“ zdôrazňuje dôležitosť zachovania kontinuity zdravotnej starostlivosti v tejto oblasti starosta mestskej časti Matúš Čupka.

Skúsení architekti a urbanisti

Územie zóny Tehelná je ohraničené ulicami Kutuzovova, Vajnorská, Tehelná a Kukučínova. Spracovateľom návrhu sú Bellušove ateliéry, ktorí vedú skúsení architekti a urbanisti. Bellušove ateliéry však nie sú štandardným architektonickým ateliérom. Ich vizionárske myslenie je zakotvené v každom aspekte plánu, od urbanistickej štruktúry po estetický prístup. „Spolupráca akadémie s praxou umožňuje rýchle pretavenie inovatívnych riešení do praxe. Priestor zóny Tehelná si zaslúži riešenia, ktoré prioritne cielia na zabezpečenie kvality priestoru pre obyvateľov zóny ako aj návštevníkov polikliniky. S dôrazom na bezpečný peší pohyb, jasné členenie dopravy a so zachovaním zelene. Tá je kvalitná a prispieva k zlepšovaniu mikroklímy najmä v letných mesiacoch,“ dodáva dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU Branislav Puškár.

Výsledný návrh zmeny plánu zóny Tehelná bude predmetom verejného prerokovania

Projekt sa nachádza vo fáze podpisu zmluvy medzi Miestnym úradom Bratislava-Nové Mesto s Bellušovými ateliérmi. Výsledný návrh zmeny plánu zóny Tehelná bude predmetom verejného prerokovania. Mestská časť Nové Mesto plánuje smerovať rozvoj zóny ku kvalitnej a verejne prístupnej zelene v okolí Polikliniky Tehelná s cieľom podporiť aktívny životný štýl a pohodu obyvateľov štvrte. Preto územný plán zóny Tehelná predstavuje dôležitý krok smerom k prosperite a kvalite života pre obyvateľov tejto mestskej časti.  

Mestská časť v tomto roku pripravuje schválenie troch Územných plánov zón a ukončenie spracovania prieskumov a rozborov ako prvej fázy obstarávania Urbanistickej štúdie Nové – Nové Mesto.

tvr bratislava nove mesto tehelna

Najčítanejšie

Najčítanejšie