Spojená škola má zmodernizované odborné pracovisko v Zálesí. Dosahuje úroveň 21. storočia

televízia bratislavského regiónu COVP pracovisko Zalesie

V roku 2018 sa Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pustil do komplexnej rekonštrukcie a modernizácie objektov odborného a teoretického vyučovania Spojenej školy Ivanka pri Dunaji. Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) sa nachádza v Zálesí a slúžiť bude pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. 

Areál zmenil nielen vzhľad, ale disponuje aj moderným a kvalitným materiálno-technickým vybavením. Škola bude pripravovať žiakov na prácu v odboroch ako sú agropodnikanie, poľnohospodárstvo či veterinárne zdravotníctvo. „Našim cieľom je zatraktívňovať odborné školstvo a tiež zvyšovať uplatniteľnosť absolventov škôl v praxi. Preto modernizujeme stredné školy, dopĺňame ich kvalitným vybavením a zavádzame nové atraktívne odbory. Budujeme odborné pracoviská, ktoré sú na kvalitatívnej úrovni 21. storočia. Naša snaha už prináša prvé ovocie. Len za minulý rok bol nárast prihlášok o 20 %,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba na slávnostnom otvorení zmodernizovaného Centra odborného vzdelávania a prípravy v Zálesí.

Moderné odborné pracovisko

“Ak chceme byť konkurencieschopní na spoločnom európskom poľnohospodárskom trhu, bez moderného odborného vzdelávania a inovácií to jednoducho nepôjde. V odvetví poľnohospodárstva stojíme pred výzvou vytvoriť odbory s vyššou pridanou hodnotou, ako sú napríklad chov koní a jazdectvo, agropodnikanie, bioenergetika, veterinárne zdravotníctvo či hygiena a kynológia. A práve na to slúžia eurofondy. Teším sa, že BSK dokázal pripraviť a zrealizovať eurofondový projekt moderného centra odborného vzdelávania a prípravy. Vďaka tomu budeme môcť zvýšiť počet a kvalitu žiakov na praktickom vyučovaní s dosahom na trh práce,”uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

COVP v Zálesí patrí pod Spojenú školu so sídlom v Ivanke pri Dunaji. Aktuálne po rekonštrukcii disponuje moderným priestorovým zázemím v celkovej rozlohe 6 980,64 m2, ako aj materiálno-technickým vybavením, ktoré už plne vyhovuje požiadavkám trhu práce v oblasti pôdohospodárstva a veterinárstva. Pracovisko tak bude pripravovať žiakov na prácu v odboroch ako sú agropodnikanie, poľnohospodárstvo, veterinárne zdravotníctvo a ďalšie. Zároveň umožní väčšiemu počtu žiakov COVP absolvovať prax v prostredí podobnom podnikateľskému sektoru s možnosťou následného zapojenia žiakov do výučby priamo u zamestnávateľa.

Celková modernizácia

Stavebné práce sa začali v roku 2020. Pozostávali z výmeny podláh, okien, deliacich priečok, strešnej krytiny, murárskych, vodárskych či elektroinštalačných prác. Zrekonštruovaných bolo deväť objektov. V nich sa nachádzajú odborné učebne pre ustajnenie koní, výkrm brojlerových kurčiat i moriek. Ďalej sú to: učebňa kováčstva, veterinárstva a hygieny, hala pre farmový chov zvierat, exteriérová učebňa koterca pre ustajnenie psov a viacúčelová odborná učebňa. Rovnako prišlo aj k prekrytiu exteriérovej učebne pre chov koní a jazdectvo, ktorá tak získala celoročné využitie.

Celková modernizácia materiálno-technického vybavenia sa týka objektov odbornej výučby. Nové materiálno-technické vybavenie majú stolárske a kováčske dielne. Modernou technológiou disponuje aj výkrm v oblasti drobnochovu, ktorú spĺňa súčasné štandardy v oblasti poľnohospodárstva. Technológie dodané do objektu, ktorý bude plniť účely RTG pracoviska, podporia odbor veterinárne zdravotníctvo. Nové poľnohospodárske stroje a doplnené zariadenia v objekte pre farmový chov zvierat zatraktívnia učené odpory v oblasti agropodnikanie.

„Moderné priestory, ako aj vybavenie v nich, priblížia vzdelávanie podmienkam podobným v podnikateľskom prostredí. Zlepší sa kvalita odborného vzdelávania, zvýši sa počet žiakov na praktickom vyučovaní a vytvoria sa priestory pre celoživotné vzdelávanie. Zároveň sa podporí inklúzia vďaka bezbariérovému prístupu a zvýši sa energetická efektívnosť,“ doplnila riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

V rámci materiálno-technického vybavenia boli napríklad dodané jazdecká výstroj koní či trenažér jazdy na koni. V rámci zariadenia ordinácie stacionárny RTG s príslušenstvom, ochranné RTG odevy, dopplerovský sonograf, veterinárne EKG, anestéziologický prístroj či operačný stôl, z poľnohospodárskych strojov zase traktor s vlečkou, multikára, šmykom riadený nakladač, ďalej štiepkovač, rámový lis, ohýbačka a moderným príslušenstvom je vybavená aj kováčska dielna.

televízia bratislavského regiónu COVP pracovisko Zalesie

Odborné pracovisko pre žiakov z celého Slovenska

„Našu školu navštevuje vyše 900 žiakov z celého Slovenska. Má dlhoročnú tradíciu. Vzdeláva v 20 odboroch a medzi tie najzaujímavejšie patrí chov koní a jazdectvo, rybárstvo, kynológia a drobnochov. Dlhodobo spolupracujeme s partnerskými školami v Rakúsku, Maďarsku, vo Fínsku a v Česku. Pracovisko Zálesie predstavuje teraz ucelený moderný komplex, začínajúci reprodukciou, chovom, starostlivosťou, ošetrovaním až finalizáciou produktov v rámci chovu hospodárskych a spoločenských zvierat. Rekonštrukcia COVP prinesie okrem riadnej praktickej výučby aj možnosť mimoškolských aktivít ako sú krúžková činnosť žiakov, detské letné tábory, kvalifikačné kurzy, organizácia pretekov a podujatí. Verím, že modernizácia prinesie lepšie podmienky pre učiteľov aj žiakov,“ uzavrela riaditeľka Spojenej školy Ivanka pri Dunaji Katarína Kubišová.

Aktuálne sa jednotlivé objekty areálu Zálesie kolaudujú, zároveň sa dokončujú  vnútro areálové komunikácie a montuje sa materiálno-technické vybavenie pre chov poľnohospodárskych zvierat. Žiakom a učiteľom budú priestory k dispozícii v roku 2024.

Projekt bol spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Výška nenávratného finančného príspevku z eurofondov je 3,5 milióna eur, spolufinancovanie BSK je vo výške 5%.

Najčítanejšie

Najčítanejšie