Župní poslanci schválili akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách

televízia bratislavského regiónu župa zasadnutie akčný plán

Regionálny akčný plán Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2024-2026 je v poradí piatym dokumentom, ktorého hlavným cieľom je predchádzať a eliminovať násilie na ženách a ich deťoch. Poskytovať a skvalitňovať odbornú pomoc ženám a deťom tak, aby žili svoj život v bezpečí, dôstojne, bez pocitu strachu a ohrozenia. 

V súčasnosti pri napĺňaní úloh a cieľov v tejto oblasti BSK vychádza z aktuálneho regionálneho akčného plánu. Tomu končí účinnosť v decembri tohto roka.  V záujme pokračovať v realizácii stanovených, ale aj nových úloh, schválili na svojom piatkovom zasadnutí poslanci Zastupiteľstva BSK nový plán. Konkrétne na roky 2024-2026.  Ten je nástrojom na poskytovanie a skvalitňovanie pomoci ženám ohrozených alebo zažívajúcich násilie a ich deťom. „Nebyť vystavovaný násiliu je hádam základné a univerzálne ľudské právo. Hrozba násilia, samotné násilie a jeho pretrvávanie je porušovaním ľudských práv. Násilie páchané na ženách predstavuje najvýraznejšiu formu porušovania ľudských práv žien. A práve zámerom  dokumentu je predchádzať a eliminovať násilie na ženách a ich deťoch. Poskytovať im a skvalitňovať odbornú pomoc tak, aby žili svoj život v bezpečí, dôstojne, bez pocitu obáv, strachu a ohrozenia,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Regionálny akčný plán

Cieľom tohto plánu je zabezpečovanie informovanosti, vzdelávania a osvety verejnosti o násilí. Skvalitňovanie ochrany a podpory ženám zažívajúcim násilie alebo ženám, ktoré sú ohrozené násilím a ich deťom. Pre docielenie takejto účinnej a efektívnej pomoci je viac ako dôležitá súčinnosť organizácií a inštitúcií na úrovni multiinštitucionálnej spolupráce. Len komplexnou pomocou a koordinovaným prístupom sa zmierňujú dopady násilia, predchádza sa opakovanému násiliu a zvyšuje sa bezpečnosť žien a ich detí.

Intervenčné centrum pre obete domáceho násilia v každom kraji

V každom samosprávnom kraji sa nachádza intervenčné centrum pre obete trestného činu domáceho násilia. Cieľom je ponúknuť obeti krízovú intervenciu a odbornú pomoc. Pre Bratislavský kraj je intervenčným centrom Poradenské Centrum Nádej. Ohrozeným osobám poskytuje krízovú psychologickú intervenciu a dlhodobú psychologickú podporu pre dospelé osoby a deti. Ale aj všeobecnú odbornú pomoc, základné a špecializované sociálne poradenstvo, právne poradenstvo v oblasti rodinného, civilného a trestného práva najmä s možnosťou podania návrhu na vydanie neodkladného opatrenia, trestného oznámenia a ďalších úkonov pre zabezpečenie bezpečia obete a jej rodinných príslušníkov, najmä detí. Rovnako vyhodnocuje nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia. Zostavuje bezpečnostný plán v spolupráci s obeťou domáceho násilia a sprostredkováva poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak je život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete bezprostredne ohrozené.

Regionálny akčný plán – dôležitý dokument

Regionálny akčný plán je dokument, ktorý uplatňuje viaceré princípy. Jedným z hlavných je zachovanie základných ľudských práv a slobôd pre ženy a deti. Neakceptovateľnosť akejkoľvek formy násilia a nulová tolerancia voči násiliu či individuálny prístup k ženám zažívajúcich násilie. Tak isto rešpektovanie potrieb obete násilia bez ohľadu na podmienky, v ktorých sa obeť nachádza. Obete nemôžu byť z podpory a pomoci vylúčené na základe rasy, národnosti, zdravotného obmedzenia, veku, sexuálnej orientácie, presvedčenia a náboženstva. Samozrejmá je dostupnosť informácií ako základného predpokladu prístupu k pomoci a službám, uplatňovanie koordinácie a spolupráce medzi orgánmi verejnej správy, samosprávy, mimovládnymi organizáciami, sociálnymi partnermi a ďalšími aktérmi. 

Konkrétne ciele

Prostredníctvom aktivít a úloh participujúcich organizácií chce akčný plán napĺňať viaceré ciele. Prioritou je zabezpečenie informovanosti, osvety a vzdelávania verejnosti v oblasti násilia páchaného na ženách. Taktiež zabezpečenie vzdelávania odborných pracovníkov v oblasti násilia páchaného na ženách, rozvoj multiinštitucionálnej spolupráce organizácií a inštitúcií, podpora poskytovaných služieb pre ženy a deti, na ktorých bolo páchané násilie. Nemej dôležité je poskytovanie ochrany, odborných a komplexných služieb ženám a ich deťom, na ktorých je páchané násilie.

Regionálny akčný plán poskytuje priestor na hľadanie odpovedí na otázky ako by mala systémová pomoc fungovať. Ktoré služby pre ženy zažívajúce násilie v regióne chýbajú alebo sú nedostatkové, kde sú medzery v systéme pomoci, hľadať riešenia na ich odstránenie. Zároveň je platformou, ktorá má potenciál spájať zástupcov organizácií, verejného a neverejného sektora. Poskytnúť im priestor pre sieťovanie organizácií, na vzájomnú výmenu informácií, analýzy či prezentovanie príkladov dobrej praxe pri riešení problematiky násilia na ženách.

televízia bratislavského regiónu župa zasadnutie akčný plán

Najčítanejšie

Najčítanejšie