Mlynské nivy sa premenia na modernú mestskú štvrť

Návrh urbanistickej štúdie zóny Mlynské Nivy Metropolitný inštitút Bratislavy
Návrh urbanistickej štúdie zóny Mlynské Nivy

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) vypracoval návrh mestskej urbanistickej štúdie pre rozvoj východnej časti Mlynských nív a jej premenu na modernú mestskú štvrť. Aktuálne návrh predstavuje širokej i odbornej verejnosti, ktorá ho môže pripomienkovať do konca októbra. Návrh je dostupný na webe magistrátu hlavného mesta.

Na návrhu pracoval tím MIB-u zodpovedný za územné plánovanie v meste. Spolu s hlavným architektom Jurajom Šujanom má jasno v tom, ako sa má Bratislava rozvíjať do budúcnosti. Zásadnými sú v tomto kontexte princípy rozvoja mesta. Podľa nich má byť mesto rozvíjané koncepčne. Má byť kompaktným, inkluzívnym, sociálne a environmentálne udržateľným, s kvalitným verejným priestorom a verejnou dopravou a má byť mestom krátkych vzdialeností. Tieto princípy tím pretavil aj do spolupráce s developermi a vlastníkmi pozemkov, aby mohli ukázať ich aplikáciu na konkrétnom území.

„Tento projekt je unikátny tým, že princípy a spôsob práce dokážeme replikovať a robiť jednotlivé časti mesta lepšími a lepšími. Štúdia vychádza aj zo strategického dokumentu Bratislava 2030, v ktorom sme princípy zadefinovali. Spolu s developermi sme v spoločnej diskusii dokázali preniesť tieto princípy do mestskej urbanistickej štúdie. Vytvoriť tak plán vytvorenia novej, takmer ideálnej mestskej štvrti. Štúdia sa stane inšpiráciou pre ďalšie územia, kde je potrebná spolupráca s developermi a mestom,”  uviedol Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Tlačová konferencia k verejnému prerokovaniu návrhu Mestskej urbanistickej štúdie zóny Mlynské nivy 
Marek Velček
Tlačová konferencia k verejnému prerokovaniu návrhu Mestskej urbanistickej štúdie zóny Mlynské nivy. FOTO: Marek Velček

Premena brownfieldov na miesta pre život

Jedným z problémov Bratislavy je veľké množstvo brownfieldov. Cieľom mesta je preto zabrániť ich úpadku a postupne ich meniť na miesta pre život. To by mali dosiahnuť práve prostredníctvom zmien územného plánu hlavného mesta. Návrh mestskej urbanistickej štúdie tak reaguje na výzvu týkajúcu sa nedostatku miest určených na bývanie v Bratislave. Zároveň predstavuje citlivý spôsob, ako premeniť brownfieldy na prívetivé a dostupné verejné priestory, v ktorých sa všetci ľudia budú cítiť vítaní. 

Mestská štvrť s ohľadom aj na klimatické výzvy

V lokalite Mlynské nivy, na území po bývalých priemyselných areáloch, môže podľa návrhu štúdie vzniknúť štvrť, ktorá prinesie nielen bývanie, ale aj dostupnú občiansku vybavenosť. Dostatok zelene či bezpečnú pešiu, cyklistickú a verejnú dopravu.

Územie má z hľadiska polohy na území mesta v priamom kontakte s celomestským centrom a centrálnou mestskou zónou veľký potenciál na dobudovanie kompaktného mesta. Ide o trend budúcnosti aj v zmysle legislatívy Európskej únie, ktorá presadzuje nezaberanie poľnohospodárskej pôdy a nerozširovanie miest do krajiny. Naopak, jej cieľom je tvoriť ekologicky udržateľné štruktúry miest. Kompaktná zástavba je energeticky menej náročná, ľahšie a lacnejšie sa obsluhuje z hľadiska dopravnej a technickej infraštruktúry.

Chýbať by nemala ani električka

V štvrti vznikne efektívne napojenie na električkovú trať v priamom kontakte s centrom mesta. Električka v tejto štvrti by mala prechádzať jej stredom, spolu tu pribudne 1,5 km novej električkovej trate s 3 zastávkami. Štúdia celkovo kladie dôraz na preferenciu pešej, cyklistickej a mestskej hromadnej dopravy.

Sústava parkov rôznych veľkostí

S ohľadom na výzvy klimatickej zmeny je nevyhnutné zlepšovať klimatickú odolnosť miest. Jedným z efektívnych opatrení je zvyšovanie počtu a kvality zelených plôch v meste. Návrh štúdie preto myslí na potrebu komplexného riešenia zeleno-modrej infraštruktúry. Mala by do nej patriť sieť parkov, a to od zonálnych, cez lokálne až po susedské, ktoré budú súčasťou vnútroblokov a ostatných verejných a poloverejných priestorov.

Občianska vybavenosť v pešej dostupnosti do 15 minút

Po finálnom dobudovaní štvrte by malo na Mlynských nivách vzniknúť bývanie pre približne 30-tisíc ľudí, čo vyžaduje bohatú občiansku vybavenosť. Základný je princíp kompaktného 15-minútového mesta. Kde sa do niekoľkých minút chôdze nachádzajú všetky potrebné funkcie, ako škola, škôlka, zdravotné a sociálne zariadenia či parky a kultúra. Štúdia navrhuje napríklad výstavbu dvoch základných škôl. Prvá by sa mala začať stavať, keď počet obyvateľov štvrte presiahne hranicu 5 000 ľudí.

Spolupráca mesta a developerov

Zóna Mlynské nivy má 138 hektárov. Je vymedzená Košickou ulicou, križovatkou na most Apollo, Prievozskou, Hraničnou a  Prístavnou ulicou v blízkosti so Zimným prístavom, ako ďalším rozvojovým územím. Zmluvy o spolupráci na spracovanie urbanistickej štúdie s hlavným mestom a Metropolitným inštitútom Bratislavy podpísalo 8 vlastníkov, ktorí zastupujú 14 projektov a zúčastnili sa na rokovaniach. Spolupráca je významná, pretože zabezpečí zladenie záujmov mesta i zapojených aktérov a zároveň koncepčný rozvoj štvrte. Včasným plánovaním a dohodou s vlastníkmi pozemkov mesto zabezpečí, aby v lokalite nepribudli len komerčne zaujímavé funkcie, ale aj ďalšie, verejnoprospešné funkcie zvyšujúce kvalitu života obyvateľstva.

Verejnosť môže pripomienkovať návrh štúdie do 31. októbra 2023

Verejné prerokovanie sa začalo 2. októbra a skončí 31. októbra. Od 10. do 12. októbra si verejnosť môže prehliadnuť fyzický model urbanistického návrhu, výkresy a videoprezentáciu k štúdii v Zichyho paláci v Bratislave. V týchto dňoch budú na konzultácie k dispozícii aj zástupcovia Metropolitného inštitútu Bratislavy. 

Inštrukcie, ako poslať pripomienky, sú dostupné na webe magistrátu. Po vyhodnotení pripomienok hlavným mestom, odborníci z Metropolitného inštitútu následne zapracujú a vyhotovia čistopis, s ktorým sa oboznámi mestské zastupiteľstvo. Čistopis bude slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu. Po úspešnom verejnom prerokovaní štúdie a schválení zmien a doplnkov bude možné začať s realizáciou zámerov.

Najčítanejšie

Najčítanejšie